Garancijski pogoji za aparate Liebherr za poslovno rabo


18. julij 2022

Pogoji Liebherr garancije, ki so navedeni v nadaljevanju, predstavljajo sestavni del Liebherr Garancijskega Lista. Ta Liebherr garancija velja poleg zakonitih pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in navedenih pravic ne omejuje (odgovornost za napake).

I. Območje veljavnosti
Ta Liebherr garancija se uporablja za naprave, ki so v uporabo nameščene v Sloveniji.

II. Dajalec garancije
Dajalec garancije je Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz, Avstrija.

III. Trajanje in pričetek teka Liebherr Garancije
1. Trajanje Liebherr garancije je 36 mesecev (garancijski rok).
2. Garancijski rok prične teči, ko je naprava izročena kupcu, ki je napravo prvi kupil za namen uporabe.
3. Izpolnitev obveznosti dajalca garancije niti ne obnovi niti ne podaljša garancijskega roka po tej Liebherr garanciji.

IV. Pogoji za uveljavljanje Liebherr Garancije
Liebherr bo zagotovil pravice iz Liebherr garancije, če bo mogoče potrditi, da so izpolnjeni sledeči pogoji:
1. Naprava je prvič kupljena od podjetja Liebherr ali od s strani Liebherr pooblaščenega prodajalca, ki kot podjetje deluje na območju veljavnosti Liebherr garancije.
2. Naprava je v uporabo nameščena znotraj območja veljavnosti Liebherr garancije.
3. Ta Liebherr garancija in dokazilo o nakupu sta predložena Liebherr osebju.
4. Te Liebherr garancije ni mogoče prenesti na drugo osebo, razen v primeru, ki je naveden v točki V.3.

V. Vsebina in obseg Liebherr garancije
1. Napake, ki se pojavijo na napravi med trajanjem garancijskega roka in za katere je dokazano, da izvirajo iz napak materiala ali proizvodnje, bo brezplačno odpravil Liebherr oziroma pooblaščeni Liebherr center za pomoč uporabnikom. V zvezi z napakami na delih notranje opreme ter ročaji in/ali zunanjimi površinami si Liebherr pridržuje pravico, da lastniku brezplačno dobavi nadomestne dele tako, da jih lastnik na napravo namesti sam.
2. Liebherr garancija ne krije drugih zahtevkov zoper podjetje Liebherr kot zahtevkov za odpravo napak. Liebherr zlasti ne prevzema odgovornosti za refleksno škodo.
3. Če bi bil strošek popravila nesorazmeren ali če popravilo ni možno, bo lastnik prejel identično ali primerljivo novo napravo (nadomestno napravo) v zameno za vračilo naprave z napako. V tem primeru se preostanek garancijskega roka prenese na nadomestno napravo.
4. Lastnik je dolžan dopustit, da se vse, kar prejme od prodajalca na podlagi uveljavljanja lastnikovih pravic (odgovornost za napake) všteje v izpolnitve na podlagi te Liebherr garancije.
5. Liebherr se zavezuje zagotavljati odplačno vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate za naprave v obdobju treh let po izteku garancijskega roka, in sicer bodisi neposredno s strani Liebherr bodisi preko pooblaščenega Liebherr centra za pomoč uporabnikom

VI. Izključitve in prenehanje Liebherr garancije
1. Iz Liebherr garancije so izključene pomanjkljivosti ter napake, ki izhajajo iz:
a) Neupoštevanja navodil za uporabo in/ali sestavljanje, nepravilne namestitve in/ali napačne priključitve, uporabe v nasprotju s predpisi, nepravilnega upravljanje ali sile ali obrabe.
b) Zunanjih vplivov, kot na primer poškodb pri prevozu, poškodb zaradi padcev ali udarcev, poškodb zaradi vremena ali drugih naravnih pojavov.
c) Popravil ali prilagoditev, ki jih ni izvedel Liebherr oziroma pooblaščeni Liebherr center za pomoč uporabnikom.
2. Liebherr garancija je nična, če je – ne glede na to ali je to naredil lastnik ali kdo tretji – identifikacijska tablica orodja oziroma številka naprave odstranjena, spremenjena ali uničena ali če so bili na napravo nameščeni deli zunanjega izvora.

VII. Omejitev uveljavljanja zahtevkov
Zahtevki iz Liebherr garancije zaradi napake, ki je uveljavljena v garancijskem roku, ugasnejo v 6 mesecih. Ta rok prične teči z dnem, ko je napaka odkrita.

Celotno objavo lahko najdete TUKAJ.